ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Tot Kristóf egyéni vállalkozó (székhely: 1093 Lónyay utca 9., nyilvántartásiszám: 52393628, adószám: 68887926-1-33), mint Szolgáltató által üzemeltetett https://www.archidetect.hu és a https://www.archidetect.com URL alatt található weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontját kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF hatálya a https://www.archidetect.hu és a https://www.archidetect.com URL alatt található weboldalon található szolgáltatások igénybevételére terjed ki.

Szolgáltató elérhetősége

Név: Tot Kristóf

Szolgáltató elérhetősége: 1093 Lónyay utca 9.

(A székhelyen személyes ügyfélfogadás nincs!)

Nyilvántartásiszám: 52393628

Adószám: 68887926-1-33

E-mail:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az Archidetect honlap célja a keresés, hogy a potenciális megrendelők megtalálják azt az építészt, aki stílusát és székhelyét tekintve a legközelebb áll ahhoz, hogy a megrendelő igényei szerinti szolgáltatást elvégezze. A Szolgáltató célja kizárólag az építészek és a megrendelők közötti kapcsolatfelvétel biztosítása, a Szolgáltató az építész és a megrendelő közötti esetleges jogviszonyban szerződéses félként nem vesz részt.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 3. A jelen ÁSZF érvényes a regisztrált felhasználókra (akik lehetnek regisztrált építészek és potenciális megrendelők egyaránt, továbbiakban együttesen: Felhasználók), valamint a vendégekre is, akik regisztráció nélkül böngészik a weboldalt. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, a módosításról rövid felhívás formájában a weboldalon vagy rendszerüzenet útján tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.
 4. Vonatkozó jogszabályok (nem teljeskörű felsorolás):
  • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: infotv.)

II. WEBOLDALON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Az Archidetect egy olyan weboldal, amely építészek számára nyújt lehetőséget arra, hogy regisztrációjukat követően bemutathassák portfóliójukat, építészeti stílusukat. A weboldal megjelenési lehetőséget biztosít az építészeknek, akik szakirányú diplomával rendelkeznek. Szolgáltató ellenőrzi a regisztrációs eljárás során azt, hogy kizárólag diplomával rendelkező építészek regisztrálhassanak a weboldalra. A weboldal azoknak a megrendelőknek is segítséget nyújt, akik hitelesített építészt keresnek.
 2. A honlap fő funkciója a keresés, ahol a megrendelők megadhatják a tervezési helyszínt, a kivitelezni kívánt munka típusát és stílusát is. A keresési szűrőket egyenként is meg lehet adni, illetőleg az összes szűrő kitölthető.
 3. A keresési beállításokat követően a weboldal kilistázza a megfelelő találatokat, a keresési eredménynek megfelelő építészek profilja megtekinthetővé válik.
 4. A potenciális megrendelő az általa támasztott keresési feltételeknek megfelelő építészekkel felveheti a kapcsolatot, ehhez neve és e-mail címe megadása szükséges, illetőleg rövid üzenetben kell jeleznie az igényeit Szolgáltató felé. Azon építészek tekintetében, akik a profiljukon láthatóvá tették a telefonos elérhetőségüket, a megrendelők közvetlenül is jogosultak a kapcsolatfelvételre.
 5. A megrendelők jogosultak véleményezni az adott építészt, a véleményüket egy 5-ös skálán pontszámmal fejezhetik ki, ahol az 5 a legjobb, az 1 a legrosszabb minősítés.

III. ÉPÍTÉSZEK REGISZTRÁCIÓS FOLYAMATA, REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE

 1. Az Archidetect szolgáltatásait igénybe venni kívánó építészek online módon regisztrálhatnak a honlapon, ehhez a regisztrációs kérelem formanyomtatványt kell kitölteniük.
 2. A regisztrációs kérelem kitöltése során az alábbi adatokat kötelező megadni:
 3. Vonatkozó jogszabályok (nem teljeskörű felsorolás):
  • vezetéknév, keresztnév, titulus,
  • regisztráció irodaként (opcionális)
  • e-mail cím
  • telefonszám (amelynek az építész profilon történő nyilvánossá tételéről az építész a regisztráció során egy jelölőnégyzet segítségével dönt)
  • székhely
  • diploma másolatának feltöltése (kizárólag a valódiság és hitelesség ellenőrzésének befejezésig kezeli a Szolgáltató)
  • személyi igazolvány másolatának feltöltése (kizárólag a valódiság és hitelesség ellenőrzésének befejezésig kezeli a Szolgáltató)
  • profilkép
  • bemutatkozói szöveg
  • projekt képek és munkák bemutatása (amelyek hitelességéért a regisztráló felel)
  • terület megjelölése, ahol az építész vállalja a szolgáltatások nyújtását
  • annak megjelölése, ha az építész ingyenes kiszállási lehetőséget biztosít a megrendelő részére egy alkalommal
 4. A regisztrációs kérelem kitöltése során az alábbi további adatok megadására van lehetőség:
  • Facebook, Instagram, LinkedIn elérhetőség megadása
 5. A regisztrációs kérelem benyújtását követően Szolgáltató ellenőrzi a kérelmet formai és tartalmi szempontból. A regisztrációs kérelem mellékleteként csatolni kell az építész személyi igazolványának és diplomájának a másolatát. A személyi igazolvány és a diploma másolatának ellenőrzése azért szükséges, hogy Szolgáltató biztosítani tudja azt, hogy a regisztráló személy valójában az építész, aki jogosult az építész szolgáltatások nyújtására. A teljeskörűen kitöltött, kötelező mellékleteket tartalmazó regisztrációs kérelmet Szolgáltató elfogadhatja – mellyel létrejön a regisztráció -, illetőleg elutasíthatja. Szolgáltató a regisztrációs kérelmet abban a kivételes esetben utasíthatja el, ha a kérelmet benyújtó személy által közölt adatok valódiságára vonatkozóan ésszerű kétely merül fel.
 6. A regisztrációs kérelem elfogadásával a Szolgáltató létrehozza az építész profilját. A regisztráció visszaigazolását követően építész a profiljába beléphet, a profiljában megadott adatokat a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban módosíthatja.
 7. A regisztrált építész regisztrációjának törlésével a felhasználói fiókban mentett információk is törlésre kerülnek, ha a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója eltérően nem rendelkezik.
 8. Regisztrált építész a profiljába történő belépéssel bármikor törölheti a regisztrációját. Szolgáltató a felhasználói profil törlésére abban az esetben jogosult, ha a regisztrált építész megszegi a jelen ÁSZF rendelkezéseit, jogszabályba ütköző vagy tisztességtelen magatartást tanúsít a weboldal használata során.

IV. REGISZTRÁLT ÉPÍTÉSZEK ELŐFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

V. KAPCSOLATFELVÉTEL REGISZTRÁLT ÉPÍTÉSZEKKEL

 1. A honlapon regisztrált építészekkel kétféle módon lehet kapcsolatba lépni: közvetlen és közvetett módon.
 2. A regisztrált építésszel történő közvetlen kapcsolatfelvételre akkor van lehetőség, ha az építész a profilján a telefonos elérhetőségét nyilvánosan elérhetővé tette. Ebben az esetben a weboldalt böngésző személy a keresési feltételeinek megfelelő építészt a Szolgáltató közreműködése nélkül is felkeresheti, ez azonban jogosultság, ebben az esetben is van lehetőség a közvetett kapcsolatfelvételre.
 3. Amennyiben a regisztrált építész nem járult hozzá kifejezetten a telefonszáma nyilvános közzétételéhez, úgy közvetett módon lehet vele kapcsolatba lépni az alábbiak szerint. Ebben az esetben a böngésző személy egy úgynevezett kapcsolatfelvételi nyomtatványt köteles kitölteni, amelyben meg kell adnia nevét, e-mail címét, valamint kötelező egy rövid szöveges üzenet megírása is, amelyben leírja, hogy melyik regisztrált építésszel, milyen okból kíván kapcsolatba lépni. Az üzenetek rejtett kommunikációs csatornán kerülnek továbbításra, megteremtve a lehetőséget a potenciális megrendelő és a regisztrált építész közötti közvetlen kapcsolatfelvételre. A kommunikációs csatorna titkos jellegéből fakadóan Szolgáltató ezen üzeneteket nem olvassa el. Az üzenetek tartalmát tekintve nem vállal felelősséget. Felhasználók tudomásul veszik, hogy a regisztrált építész részére történő megkeresések továbbítását Szolgáltató átmenetileg beszüntetheti, amennyiben regisztrált építész a havi előfizetési díj megfizetésével késedelembe esik, illetőleg azt elmulasztja.
 4. A kapcsolatfelvételt követően Szolgáltató a felek közötti egyeztetésekben, a kivitelezésben és egyéb szerződéses viszonyokban semmilyen módon nem vesz részt.
 5. A megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a regisztrált építészről véleményt írjon. Szolgáltató a jóerkölcs és tisztesség követelményébe ütköző véleményeket törli, nem jeleníti meg az adott építész profilján.

VI. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. Szolgáltató – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – nem ellenőrzi a Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk valóságtartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegése esetén a weboldal által biztosított szolgáltatások igénybevételéből kizárható. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt nem jogosult a weboldal további használatára.
 3. Regisztrált építész a regisztrációval, annak fenntartásával kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő, általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, csak és kizárólag a valóságnak megfelelő információkat, adatokat tartalmaznak.
 4. Regisztrált építész szavatol azért, hogy a profilján közzétett szerzői jogi védelem alatt álló művek (pl. projekt képek, műszaki leírások, terv-és alaprajzok) szerzőjének tekinthető, így nincsen harmadik személynek olyan joga, amely ezen művek használatát és közzétételét akadályozná. Szolgáltató kijelenti, hogy a szerzői művek használatával és közzétételével kapcsolatos igényekért semmilyen felelősséget nem vállal harmadik személyekkel szemben.
 5. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 6. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a weboldalt, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni.
 7. Szolgáltató a Szolgáltatás keretében elérhető tartalmak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.
 8. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.
 9. Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Az Adatkezelési Tájékoztató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.