AZ ARCHIDETECT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

  A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Archidetect adatkezelési elveit, ide értve a kapcsolódó adatkezelői tevékenységét, valamint a https://www.archidetect.hu és a https://www.archidetect.com URL alatt található weboldallal kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

  Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

  A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a vendégek és a regisztrált személyek (együttesen: „felhasználók”) elfogadják a jelen tájékoztató feltételeit.

  Jelen tájékoztató értelmében Adatkezelőnek minősül Tot Kristóf egyéni vállalkozó.

  Jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által végzett valamennyi olyan adatkezelésre, amelynek során személyes adatok kezelése történik, függetlenül a személyes adatok jellegétől vagy az érintettek körétől. Érintettnek minősül az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. A továbbiakban a kifejezést ebben az értelemben használjuk.

  A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára, továbbá - az adatfeldolgozói szerződések ilyen rendelkezése esetén – az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókra.

  Adatkezelő elérhetőségei:

  Név: Tot Kristóf

  Szolgáltató elérhetősége: 1093 Lónyay utca 9.

  (A székhelyen személyes ügyfélfogadás nincs!)

  Nyilvántartásiszám: 52393628

  Adószám: 68887926-1-33

  E-mail: adatkezeles@archidetect.hu
 2. Általános rendelkezések, fogalmi meghatározások

  Adatkezelő a kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítja az adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét, az érintett személy részére pedig kérése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről, annak feltételeiről. E tájékoztató célja, hogy az Archidetect honlapon böngészők, regisztrálók, és az egyéb érintettek már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő adatait milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

  Adatkezelő adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakította ki.

  1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Érintettek azok a személyek, akik a weboldalon regisztrálják magukat a jelen Szabályzatban rögzített célok érdekében.
  2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez (jelen esetben az Érintett önkéntesen regisztrálhat, így az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulását a regisztrációval teszi meg);
  4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 3. A honlapon regisztrált építészek adatainak kezelése

  Az Archidetect honlap célja a keresés, hogy a potenciális megrendelők megtalálják azt az építészt, aki stílusát és székhelyét tekintve a legközelebb áll ahhoz, hogy a megrendelő igényei szerinti szolgáltatást elvégezze.

  Az Archidetect szolgáltatásait igénybe venni kívánó építészek online módon regisztrálhatnak a honlapon.

  Az adatkezelés célja: megjelenési lehetőség biztosítása annak érdekében, hogy a regisztrált építész szolgáltatásait igénybe vegye a honlapot böngésző megrendelő.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

  Az érintettek köre: Az Archidetect honlapon regisztráló személyek

  A kezelt személyes adatok köre:

  A regisztráció sikerességéhez kötelezően megadandó adatok:

  • vezetéknév, keresztnév, titulus,
  • regisztráció irodaként (opcionális)
  • e-mail cím
  • telefonszám (amelynek az építész profilon történő nyilvánossá tételéről az építész a regisztráció során egy jelölőnégyzet segítségével dönt)
  • székhely
  • diploma másolatának feltöltése (kizárólag a valódiság és hitelesség ellenőrzésének befejezésig kezeli a Szolgáltató)
  • személyi igazolvány másolatának feltöltése (kizárólag a valódiság és hitelesség ellenőrzésének befejezésig kezeli a Szolgáltató)
  • profilkép
  • bemutatkozói szöveg
  • projekt képek és munkák bemutatása (amelyek hitelességéért a regisztráló felel)
  • terület megjelölése, ahol az építész vállalja a szolgáltatások nyújtását
  • annak megjelölése, ha az építész ingyenes kiszállási lehetőséget biztosít a megrendelő részére egy alkalommal

  A regisztrációs kérelem kitöltése során az alábbi további adatok megadására van lehetőség:

  • Facebook, Instagram, LinkedIn elérhetőség megadása

  Az adatkezelés időtartama:

  Regisztrált építész személyi igazolványának és diplomájának másolatát Adatkezelő kizárólag a regisztráció hitelesítéséhez szükséges ideig kezeli. A személyi igazolvány és a diploma másolatát az építésznek a regisztrációs kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell, ezen dokumentumok hitelességét az Adatkezelő szemrevételezéssel ellenőrzi, a hitelesség ellenőrzése érdekében további adatigényléssel, illetőleg harmadik félhez intézett adatszolgáltatási igénnyel nem él. A személyi igazolvány és a diploma másolatának ellenőrzése a regisztráció elfogadásával, illetőleg elutasításával járhat. A regisztrációs kérelem elbírálását követően -annak eredményétől függetlenül - Adatkezelő a személyi igazolvány és a diploma másolatát haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül törli.

  A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig terjed. Amint az érintett jelzi a Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván a Adatkezelő nyilvántartásában regisztrált felhasználóként szerepelni, abban az esetben Adatkezelő 72 órán belül gondoskodik az érintett személyes adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

  Regisztrált építész tudomásul veszi, hogy ha részére az Adatkezelő számlát állított ki, akkor a számlázáshoz szükséges adatait a vonatkozó számviteli jogszabályok előírásai szerint, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylat státusza miatt legalább 8 évig megőrzi.

  Címzettek:

  A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalók, valamint az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A regisztráló személyek egyes személyes adatai a honlapon közzétételre kerülnek, így a nyilvánosság számára elérhetővé válnak.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

  Az adatszolgáltatás önkéntes. A kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre a regisztráció. A nem kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása nem befolyásolja a regisztráció sikerességét.

 4. A potenciális megrendelők, vendégek adatainak kezelése

  Az Archidetect honlap célja a keresés, hogy a potenciális megrendelők megtalálják azt az építészt, aki stílusát tekintve a legközelebb áll ahhoz, hogy a megrendelő igényei szerinti szolgáltatást elvégezze.

  A vendégek a honlapon szabadon böngészhetnek, személyes adataik megadására csak abban az esetben kerül sor, ha valamelyik regisztrált építésszel kapcsolatba kívánnak lépni.

  Az adatkezelés célja:

  az Archidetect honlapon regisztrált építészek szolgáltatásainak igénybevétele

  Az adatkezelés jogalapja:

  az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

  Az érintettek köre:

  Az Archidetect honlapon regisztrált építészekkel kapcsolatba lépni kívánó személyek

  A kezelt személyes adatok köre:

  felhasználónév, e-mail cím

  Az adatkezelés időtartama:

  A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig terjed. Amint az érintett jelzi a Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván a Adatkezelő nyilvántartásában regisztrált felhasználóként szerepelni, abban az esetben Adatkezelő 72 órán belül gondoskodik az érintett személyes adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

  Címzettek:

  A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalók, valamint az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A regisztrált építésszel történő kapcsolatfelvétel céljából a kezelt személyes adatok a vendég által kiválasztott regisztrált építészek részére adhatóak át.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

  Az adatszolgáltatás önkéntes. A kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre a kapcsolatfelvétel a honlapon regisztrált építésszel.

 5. Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó részletszabályok ismertetése.

  • Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő a regisztrációs adatbázis kialakításához és fenntartásához, a regisztrált személyekkel való kapcsolattartáshoz adatfeldolgozót vesz igénybe a következők szerint.

   Adatfeldolgozó neve: Magyar Hosting Kft.

   Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

   Adatfeldolgozói feladat leírása: weboldal üzemeltetése, regisztrációs adatbázisok üzemeltetése

  • Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban, az érintett hozzájáruló nyilatkozatában, valamint a jogszabályokban meghatározott célokra használhatja fel. Adatkezelő az általa kezelt adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbíthatja. A rendelkezés alól kivételt jelent, ha a személyes adatok továbbítására Adatkezelő jogszabály vagy hatósági határozat alapján köteles, illetve, ha ahhoz az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  • Adatkezelő az érintett által közölt személyes adatok helyességét nem ellenőrzi (ez alól kivételt képez a regisztrált építész diplomájának és személyi igazolványának az ellenőrzése). A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett felel. Érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt, valamint azt, hogy érintett saját nevében regisztrál. Érintett tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Érintett tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
  • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  • Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
  • Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa érintett magánszférájának védelmét. Adatkezelő ésszerű időközönként felméri az adatkezeléssel járó kockázatokat, a kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket. Amennyiben Adatkezelő akként ítéli meg, hogy az adatkezelés magas kockázattal jár, úgy adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására köteles, illetve konzultál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.
  • Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  • Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Adatkezelő az e pont szerinti nyilvántartásban vezetett adatok megőrzéséről 5 évig köteles gondoskodni.
  • Adatkezelő köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.
 6. Az érintett jogai röviden:

  • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • kérelmezheti azok helyesbítését,
  • kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
  • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák,
  • megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga a jelen tájékoztató „Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek” címében foglaltak szerint.
 7. Személyes adatkezelés marketing célú hírlevél küldéséhez

  A regisztrált személyek e-mail címét kezeli az Adatkezelő. Az e-mail címre ugyanakkor – az érintett kifejezett hozzájárulása alapján – Adatkezelő marketing célú értesítéseket is küld, ez a tevékenység így önálló adatkezelési célként jelenik meg.

  A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

  Az adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az adatkezelő új szolgáltatásairól, híreiről, rendezvényeiről és egyéb marketing célú levelek küldése

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

  Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó személyek

  A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím

  Az adatkezelés időtartama:

  A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásig terjed. Amint az érintett jelzi Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván Adatkezelő hírlevél-adatbázisában szerepelni, az Adatkezelő beszünteti a jelen pont szerinti adatkezelést.

  Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Lehetősége van bármikor leiratkozni a hírlevélről a hírlevél „leiratkozás” ikonjára kattintva. Az Adatkezelő az adatkezelést a leiratkozással egyidejűleg megszünteti.

  Címzettek:

  A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói, az Adatkezelő szervezetén kívül az adatfeldolgozók erre felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

  Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Adatkezelő nem küld az érintett részére marketing célú hírlevelet.

 8. A honlapon végzett webanalitika, cookie-k és localstorage kezelése

  Adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, AdWords Konverziókövetés programokat használ.

  A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az oldal látogatói hozzájárulnak a viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

  A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

  Google Analytics:

  A honlap a Google Analytics programot elsősorban statisztikák előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

  Google AdWords konverziókövetés:

  A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

  Cookie-k letiltása:

  Ha az érintett a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

  Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

  Ha az érintett le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  Adatkezelő számítástechnikai rendszereinek és más adatmegőrzési helye Adatkezelő székhelyén található. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Adatkezelő figyel az adatok biztonságára, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 10. Jogorvoslati lehetőségek

  • Érintett személyes adatának kezelése ellen tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos képviselője Tot Kristóf

  • Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése alapján az Adatkezelő a személyes adatait nem a jelen Szabályzattal, illetve a jogszabályokkal összhangban kezeli. A panaszt az alábbi szervhez lehet benyújtani:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400, http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

  • Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.